Senator Dr Abdul Qayyum Soomro PPP

Aiteraz Hai 3rd November 2017