Dailymotion

Youtube

Program Highlights

Eyewitnesses tell horror stories of Charsadda blasts